Regulamin Promocji Jesiennej

Organizator

Organizatorem promocji pod nazwą „Jesienna Promocja”, zwanej dalej „Promocją” jest przedsiębiorstwo działające pod firmą TM BUILDINGSYSTEM Michał Mróz z siedzibą we Wrocławiu ( 52-437 Wrocław), ul. Karmelkowa 41 pawilon 11, NIP: 8942652244 zwane dalej „Organizatorem”

§ 1 Dostępność regulaminu

1. Promocja jest organizowana na zasadach określonych w niniejszym regulaminie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się uczestnika z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją.

§ 2 Czas trwania promocji

Promocja trwa od dnia 28.10.2019 do dnia 31.12.2019 lub do wyczerpania puli promocyjnych umów.

§ 3 Uczestnicy i warunki promocji

W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych w tym do zawarcia umowy o świadczenie usługi wykończenia wnętrz w TM Buildingsystem oraz osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. spółka jawna, komandytowa), które spełnią poniższe warunki:
1. Podpiszą odpowiednią umowę wykończeniową z TM BUILDINGSYSTEM na jeden z dwóch pakietów wykończenia wnętrz: Invest lub Optimum.
2. Cena pakietu podawana jest dla mieszkania według przedstawionego planu mieszkania.

§ 4 Zasady promocji

1. Każdy Uczestnik, który spełni wszystkie warunki Promocji wskazane w § 3, otrzyma rabat w wysokości odpowiednio dla pakietów:
a. Pakiet Invest – 5%
b. Pakiet Optimum – 10%
2. Promocja dotyczy tylko cen pakietów.
3. Z Promocji wyłączone są wszelkie zamówienia dodatkowe i wartości dopłat.
4. Rabat zostanie naliczony od kwoty widniejącej w Umowie o wykonanie prac wykończeniowych, bez wartości usług dodatkowych określonych w załącznikach.
5. Kwota udzielonego rabatu nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
2. Organizator informuje uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia Promocji.
3. Uczestnicy Promocji, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatorów do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Promocji oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatorów, w szczególności w celach marketingowych, obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub pocztową.
4. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych w celu realizacji Promocji jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Promocji.
5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji.
6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu a materiały reklamowe i promocyjne Promocji mają jedynie charakter informacyjny.
11. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji ze względy na wydarzenia losowe, w tym siły wyższej.
12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana zostanie dokonana poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Organizatora lub na profilu Facebook Organizatora i obowiązuje od dnia zamieszczenia.
13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 28.10.2019r. i obowiązuje do dnia 31.12.201 lub do wyczerpania puli promocyjnych umów.

Translate »